Privacy / Bescherming Persoonsgegevens

Privacystatement

In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door camping Stavenisse. De uitgangspunten waarop het privacystatement en het privacybeleid is gebaseerd is terug te vinden op “De recreatiesector en de AVG: nadere uitwerking verplichtingen voortvloeiende uit de AVG”.

De persoonsgegevens die worden verwerkt en bijgehouden worden uitsluitend gebruikt voor een adequate dienstverlening, passend relatiebeheer en correcte verantwoording. Gegevens worden niet gedeeld of ingezet voor (commerciële) doeleinden buiten camping Stavenisse.

Buiten camping Stavenisse zullen persoonsgegevens uitsluitend gedeeld worden met boekhoudkantoor en accountant waarbij geheimhoudingsplicht van toepassing is. Tevens wordt informatie gedeeld met de overheid voor zover dit wettelijk is voorgeschreven. Buiten deze partijen vind geen informatie-uitwisseling plaats en wordt gestreefd naar maximale vertrouwelijkheid ten aanzien van de gegevens.

Op verzoek hebben alle personen die in de registratiesystemen van camping Stavenisse zijn opgenomen recht op inzage van hun gegevens c.q. het recht op wijziging, rectificatie en na beëindiging van het contract, wissen ervan.

De details m.b.t. de uitwerking van het privacystatement ligt vast in het pricacybeleid, dit is op te vragen bij de eigenaar/beheerder.